[x]ปิดหน้าต่าง
Start by kroothaiban.com & Powered by kroothaiban.com
   
 

ข่าวการศึกษา >> เปิดโครงการ'โรงเรียนสุจริต' นำร่องจากทุกภาค 225 โรงเรียน

   
   
 

โรงเรียนสุจริต

ภาพประกอบจากอินเทอร์เนต
สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้าน ดอทคอม

          ท่ามกลาง "การสุจริต" การสอบครูผู้ช่วย ที่เป็นข่าวครึกโครม อยู่ในขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดตัวโครงการ"โรงเรียนสุจริต" ขึ้นเป็นปีแรก นำร่องจากทุกภาค225 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคัดเลือก 12 โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบ โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ทำหน้าที่แทนรมว.ศึกษาธิการ ปิดโครงการอบรม "โรงเรียนสุจริต"  เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี หลังจากได้นำนักเรียน ครู ผู้บริหารการศึกษา เข้าค่ายอบรมตั้งแต่วันที่5 - 8 มี.ค.ที่ผ่านมา

          นายสุวัฒน์  กล่าวว่า  เป็นการทดลองวิจัยป้องกันการทุจริต โดยการเน้น 5 ด้านในการเป็น "โรงเรียนสุจริต" ได้แก่ มีทักษะกระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ พัฒนาโรงเรียนสู่สากล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ไม่คอร์รัปชัน โดยฝึกอบรมผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนสุจริต นำร่องปลุกจิตสำนึกให้คิดถึงส่วนรวมและ โรงเรียนสุจริตจะเป็นโรงเรียนที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยจะผลักดันให้โรงเรียนสุจริตเป็นรูปธรรม เป็นที่รู้จัก ภายใน 5 ปี

          ทั้งนี้เป้าหมายโรงเรียนสุจริต คือ ปลุกจิตสำนึกให้กับทุกคน นอกจากโรงเรียนแล้วยังต้องขยายไปสู่สังคม อย่างการสอบสวน การทุจริตสอบครูผู้ช่วย ที่รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาให้ความสำคัญ จนพบความไม่ชอบมาพากล และเร่งหาขบวนการที่กระทำผิด และแนวโน้มจะมีการยกเลิกเร็วๆ นี้

          นายสุวัฒน์ ให้สัมภาษณ์ว่า โดยปกติแล้วกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายและบรรจุอยู่ในหลักสูตร และสาระต่างๆในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เรื่องการสร้างความสุจริตโปร่งใส เรื่องของกู๊ดกอฟเวอร์แนนซ์ และเรื่องป้องกันการทุจริตอยู่แล้ว แต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้คือเรื่องการทุจริต

          ทั้งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ก็ดี สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมก็ดี ซึ่งพระองค์ทรงมีพระบรมราโชวาท เกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปแล้ว ไม่มีการแก้ไขและป้องกัน จะทำให้ประเทศชาติล่มจมได้

          ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ รับใส่เกล้าพระบรมราโชวาท จึงได้มาดำเนินการเรื่องการป้องกันการทุจริตและสร้างความสุจริตให้เกิดขึ้น ในจิตใจของนักเรียน ผู้บริหารครู และจะขยายขับเคลื่อนต่อไปในทุกโรงเรียน จนถึงประชาชน

          "ส่วนรูปธรรมนั้นเราได้ทำอยู่แล้ว ในทุกโรงเรียน แต่จะสร้างเรื่องนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้คิดเป็นโครงการเรียกว่าโรงเรียนสุจริต เพื่อดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง อย่างปฏิญญา ที่ผู้ผ่านการอบรมรับไปนั้น มีว่า

          1.จะป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ ทุกขั้นตอนที่ได้พบเห็นที่เกี่ยวข้อง
          2.จะขยายเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ต่อไป ทุกโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้บริหารการศึกษาและประชาชนอย่างทั่วถึง

          3.การปลูกฝังความสุจริตให้กับประชาชนคนไทย ตลอดจนนักเรียน ครู ซึ่งเป็นต้นแบบ เพื่อขยายต่อไปทั่วทั้งประเทศเพราะว่าจะให้ลดน้อยลงไปและไม่ให้เกิดขึ้นก่อน ที่เราจะเปิดประตูสู่อาเซี่ยน ซึ่งต้องมีการแข่งขัน มีการสร้างความเชื่อถือศรัทธา" ผู้ช่วยรัฐมนตรี กล่าว สำหรับความคาดหวังว่าจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหน และติดตามประเมินผลอย่างไรนั้น

          นายสุวัฒน์ กล่าวว่า การเตรียมการและขั้นตอนกระบวนการต่างๆ นั้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้เตรียมงานมาหลายเดือน กระบวนการทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มคิดโครงการ ตั้งชื่อ ขั้นตอน การติดตามประเมินผล การแก้ไขปัญหา การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ให้ประสบความสำเร็จอย่างไร

          โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากเด็กๆ ที่เข้าค่ายการอบรม พบว่าเข้าใจและตอบรับโครงการโดยความพร้อมของตัวเด็ก พร้อมขับเคลื่อนความคิดนี้ไปยังคนอื่นเพราะเขาได้รับการปลูกฝัง ว่าความทุจริตเป็นสิ่งไม่ดี และเขาก็พร้อมจะเดินตาม และจัดตั้งเครือข่ายในการขยายผลต่อไป ทั้งวิทยุชุมชนหรือสื่อต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชน การปลูกฝังความสุจริตให้เกิดขึ้นในประชาชน สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัด ว่าได้ผลหรือไม่เพื่อการติดตามและขับเคลื่อนโครงการให้ได้ผลเป็นรูปธรรมต่อไป

          สำหรับโครงการ "โรงเรียนสุจริต" อยู่ใน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต" โดยนางสาวศันสนีย์ นาคพงษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และนักวิชาการ นักศึกษา คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตภูมิภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการ

          นางสาวศันสนีย์ กล่าวเปิดว่าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต" ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมียุทธศาสตร์และแผนงานที่ชัดเจนเล็งเห็นปัญหาที่จะ เกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศแม้ว่าภาค รัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น อย่างต่อเนื่องแต่ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นโดยรวมของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้เมื่อมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็ก นักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรมไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงไปในอนาคตก็เป็นได้โดยผลการตอบรับที่คาด ว่าจะได้จากการจัดโครงการดังกล่าว คือ การนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปเผยแพร่ปลูกฝังค่านิยมให้กับ เด็กรุ่นใหม่ได้มีจิตสำนึกในความถูกต้อง ไม่มุ่งหาผลประโยชน์ใส่ตัว รักความยุติธรรมซึ่งจะช่วยให้ในอนาคตประเทศไทยจะมีสถิติปัญหาการคอร์รัปชั่น น้อยลงนั่นเอง

          ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย 
     
   
     
 
 
 
เปิดโครงการ'โรงเรียนสุจริต' นำร่องจากทุกภาค 225 โรงเรียน
ดู [ 6114]
อัพเดทโดย : ครูไทบ้าน (นายวีระยุทธ มณีโคตร)

Update: อังคาร ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
     
ข่าวในหมวด : ข่าวการศึกษา  5  อันดับล่าสุด

 คุรุสภาเผยรายชื่อ 48 สถาบัน เปิดสอน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
view : 2664
โครงการ'ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559
view : 344
ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญ
view : 314
ขรก.เฮ-ขึ้นเงินเดือนย้อนหลังมีผลตั้งแต่ 1ธค.57 ได้ปรับโครงสร้างฐานใหม่ทุกระดับ
view : 1802
บอร์ดคุรุสภาสั่งเลิกจ้าง "อำนาจ สุนทรธรรม" มีผล 20 ส.ค.58
view : 1252
แสดงความคิดเห็น :ความคิดเห็นที่ 1

<P>the louboutin outlet right ghd flat iron after coach outlet tricks coach outlet to prada outlet get mcm handbags an burberry outlet a louboutin outlet great insanity calendar deal louis vuitton handbags better ralph lauren understanding cheap jordans of north face jacket establishing chi hair straighteners economic toms shoes targets, longchamp generating valentino shoes your longchamp hard true religion earned coach outlet money ralph lauren outlet strain true religion outlet even true religion jeans farther, ray ban outlet and tory burch outlet getting cheap oakley sunglasses your bottega veneta current michael kors outlet marke louis vuitton outlet online tplace.</P> juicy couture longchamp outlet ferragamo shoes coach outlet

โดย : korsu001@hotmail.com   [ พุธ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 16:02:52 ]ไอพี : 106.185.26.193


ความคิดเห็นที่ 2

fake oakleys sunglasses
barbour
uggs on sale
ugg outlet
fendi bags
canada goose outlet
air max 2013 sale
ugg boots outlet online
ugg boots uk
ugg boots cheap
moncler outlet
tory burch outlet sale
kate spade black friday sale
ugg outlet
nike roshe run
uggs outlet
manolo blahnik
isabel marant shoes
canada goose jackets
nike roshe
prada handbags outlet
prada bag
kevin durant sneakers
north face black friday
kd 6
uggs outlet online store
ugg sale
christian louboutin outlet online
air max 2014 sale
nike outlet
cheap nike free run 3
uggs on sale cheap
fendi handbags
fendi outlet
ugg boots clearance outlet
belstaff outlet sale
true religion outlet
discount ugg boots
prada handbags
babyliss pro
canada goose sale
uggs for sale cheap
nike high heels
uggs clearance
fitflop shoes
michael kors bag
uggs on sale
tods outlet
ugg boots clearance outlet
fitflops clearance
tory burch shoes on sale
uggs uk
hollister clearance
uggs sale
burberry handbags outlet
isabel marant
christian louboutin outlet
coach black friday
nike shoes sale
celine handbags sale
cheap jordans for sale
ugg boots for women
dolce gabbana handbags
woolrich outlet
uggs sale
retro jordans
ugg boots outlet store
cheap uggs
michael kors
pandora jewelry
pandora rings
nike air max 90 cheap
louis vuitton outlet
ugg outlet
burberry handbags
christian louboutin discount
nike roshe run men
uggs on sale cheap
canada goose jackets
zumba fitness
oakley sunglasses
michael kors bags
louboutin shoes
dolce gabbana
new balance sneakers
burberry outlet online
nike shoes on sale
clarks outlet
belstaff jackets
ugg australia sale uk
true religion sale
fendi belts
north face jackets on sale
christian louboutin sale
michael kors handbags
nike uk store
gucci bags
nfl jerseys 2014
brazilian butt lift workout reviews
ugg boots sale uk
tory burch outlet sale
air max
fake oakleys
joe new balance shoes
cheap ugg boots outlet
mac cosmetics coupons
tory burch handbags sale
cheap christian louboutin outlet
louis vuitton outlet store
juicy couture outlet
cheap ugg boots for sale
christian louboutin wedding shoes
longchamp bags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
mbt
balenciaga bag
miu miu bag
juicy couture outlet
discount basketball shoes
uggs on sale cheap
ralph lauren outlet
juicy couture outlet stores
air max pas cher
ugg boots for women
discount uggs boots
woolrich jackets
pandora bracelet
prada handbags
jimmy choo outlet
canada goose jackets
air max 90
parajumper outlet
nike basketball
guess handbags
coach factory outlet online
coach outlet store
guess factory outlet
oakleys sunglasses
mulberry outlet uk
uggs for sale
louboutin shoes
coach handbags outlet
Babyliss Miracurl
ugg outlet
discount uggs cheap uggs
michael kors bags
canada goose
kd shoes
burberry outlet online store
burberry outlet sale
north face sale
nike uk store
new balance 2014
the north face outlet
canada goose jackets
cheap lebron james shoes
longchamp handbags
coach handbags clearance
kate spade sale
michael kors outlet
kate spade sale
ugg boots outlet store online
canada goose jackets sale
reebok shoes
marc jacobs handbags on sale
canada goose outlet
kate spade bags
ugg boots outlet
ugg boots clearance
discount uggs boots
nike air max 2013
uggs for cheap
nike outlet store
fitflops clearance
buy cheap ugg boots
discount uggs boots
nike free 5
ugg sale clearance
guess store
gucci handbags outlet
ugg boots sale
genuine ugg boots
discount uggs
belstaff jackets
ugg boots outlet store online
celine bags on sale
ray ban sunglasses outlet
burberry sale
red bottom shoes
furla candy bag
cheap juicy couture handbags
nike free 5
ugg boots outlet store online
babyliss
michael kors handbags outlet
ugg clearance
pandora jewellery
cheap uggs for sale online
ugg boots outlet
isabel marant
beats by dre cheap
nike air yeezy 2
cheap uggs uk
belstaff outlet sale
ugg boots sale
coach outlet
air max
new balance shoes outlet
ugg outlet online
new balance outlet
pandora bracelets
patagonia sale
fitflop shoes
gucci outlet online
hollister outlet
coach outlet
canada goose jackets on sale
cheap uggs 2014
buy cheap ugg boots
cheap jordans
coach factory outlet online
tods shoes outlet
canada goose black friday
barbour sale
canada goose outlet
nike roshe run women
pandora rings
guess factory
coach black friday sale
cheap uggs
michael kors handbags
michael kors bags
parajumper
air max 2013 cheap
burberry outlet
cheap uggs 2014
air max
ugg boots sale
nike running shoes
nike kd vi
salvatore ferragamo outlet
uggs outlet store
ugg boots sale 2014
miu miu handbags
nike shoes
cheap nike shox shoes
uggs for sale
balenciaga bags sale
cheap ugg boots for sale
moncler jackets outlet
lebron james shoes cheap
ugg outlet store
discount uggs
ugg sale
ugg boots for men
north face outlet sale
fake ray bans wayfarer
discount ugg boots
joe new balance outlet store
miu miu handbags official website
pandora jewelry
miu miu handbags sale
pandora bracelets
air max 2014 cheap
louboutin
zumba dvd
clarks outlet
north face black friday 2014
coach factory outlet
toms outlet
vera bradley black friday 2014
canada goose jackets sale
babyliss pro
parajumper jacket outlet
nike store usa
polo outlet online
north face jackets
pandora charms sale
ugg boots for men
ugg boots sale
new lebron james shoes
giuseppe zanotti sale
giuseppe zanotti shoes
uggs for sale cheap
gucci handbags outlet
cheap uggs
burberry outlet online store
cheap nfl jerseys
ugg boots outlet online
patagonia jackets outlet
nike air max
mbt shoes outlet
kevin durant shoes
nike roshe
michael kors handbags
michael kors outlet handbags
north face on sale
ugg sale
p90x online
cheap uggs
ugg boots for kids
moncler jackets outlet
uggs outlet online
manolo blahnik shoes
moncler jacket
uggs on sale uk
balenciaga outlet
Yves Saint Laurent Shoes
mcm bags handbags
kate spade outlet
mac makeup
cheap ugg boots uk
cheap uggs 2014
ugg boots sale 2014
fitflops sale
cheap louis vuitton handbags
ugg boots outlet
uggs outlet
uggs on sale
cheap uggs 2014
parajumper jacket outlet
christian louboutin sale
louis vuitton outlet
ugg boots sale 2014
ugg outlet online
mulberry bags
manolo blahnik outlet
jimmy choo
louis vuitton handbags outlet
ferragamo shoes
louis vuitton outlet online
kate spade outlet
miu miu bag
cheap true religion jeans
fendi outlet
gucci outlet online
cheap ugg boots outlet
ugg outlet online
michael kors handbags
louis vuitton
roshe run
juicy couture outlet online
cheap north face jackets
isabel marant wedge sneakers
ugg boots sale uk
ugg boots outlet store online
louis vuitton outlet
nike free 3 sale
cheap uggs
uggs for sale
air jordan 11
north face jackets on sale
cheap louis vuitton handbags
cheap ugg boots
nike free run 3
longchamp handbags
burberry handbags outlet
mulberry handbags
moncler jackets
prada outlet
louis vuitton outlet store
longchamp bags
discount christian louboutin
fitflop sale
burberry black friday 2014
cheap north face jackets
north face on sale
nike air max 90
louis vuitton online outlet
ugg boots on sale
dolce gabbana handbags
ugg sale
coach outlet store
cheap ugg boots outlet
kate spade bags
ugg outlet
reebok factory outlet store
cheap nike store
fake oakley
air max 2014 sale
uggs on sale uk
jimmy choo shoes outlet
buy cheap ugg boots
michael kors
cheap air yeezy
coach outlet store
woolrich outlet store
north face on sale
cheap ugg boots uk
ugg boots outlet online
ugg boots clearance
ugg boots outlet online
ugg sale clearance
brazilian butt lift workout
nike free run 3
kate spade diaper bag
parajumper jacket
ugg boots sale 2014
louis vuitton black friday 2014
mcm outlet
nike sb
ugg boots sale
coach purses
uggs for sale cheap
ugg outlet
prada bags
furla handbags outlet
toms sale
clarks outlet
nike basketball shoes
fake ray bans
air max 90
jordans 11
official michael kors outlet
belstaff
isabel marant sneakers
ugg boots sale
cheap ugg boots
ugg outlet
michael kors handbags
Babyliss Miracurl
tods mens shoes
longchamp outlet usa
discount uggs boots
prada handbags
air max
cheap ugg boots
giuseppe zanotti sneakers
barbour jackets
nike roshe run men
uggs for sale cheap
uggs outlet stores
air yeezy
nike free 5 sale
uggs outlet online
uggs for sale
cheap christian louboutin
ugg boots
clarks shoes outlet
canada goose
tory burch outlet online
pandora sale
cheap nike store
michael kors black friday
air max 90
belstaff sale
marc jacobs outlet
parajumper outlet
coach outlet online
uggs on sale
canada goose jacket sale
tory burch black friday sale
cheap nike free 3
discount uggs cheap uggs
mulberry uk
the north face
furla bags
uggs sale
red wing shoes outlet store
balenciaga bag
ugg uk
moncler jackets
dansko shoes
louis vuitton black friday sale
juicy couture handbags
discount ugg boots
oakley sunglasses
uggs outlet stores
uggs sale
uggs on sale
coach outlet online
ugg sale
mcm outlet
ugg boots outlet
michael kors handbags on sale
buy cheap ugg boots
red wing shoes outlet
celine handbags
uggs outlet online store
louis vuitton outlet sale
marc jacobs handbags outlet
woolrich jackets outlet
north face outlet store
woolrich jackets sale
nike basketball shoes
canada goose jacket sale
oakley sunglasses
louis vuitton bags
reebok factory outlet store
guess outlet
cheap uggs uk
air yeezy 2
michael kors handbags clearance
uggs clearance
ugg clearance sale
ugg boots on sale
nike kd 6
reebok outlet stores
ugg boots sale
ugg sale clearance
new balance outlet
woolrich outlet
miu miu bag
beats by dre black friday 2014
uggs for sale
michael kors handbags on sale
chloe purse
nike shox nz
tory burch handbags
michael kors outlet online
cheap ugg boots
ugg boots cheap
canada goose outlet store
pandora beads
cheap nike air max
nike shox deliver
burberry outlet
ray bans
ugg boots sale clearance
cheap uggs for sale online
reebok outlet
uggs sale
nike air max cheap
babyliss
cheap ugg boots
cheap air max 2013
reebok shoes
fendi belts
tiffany & co
louis vuitton
uggs clearance
fitflops
ugg boots sale uk
ugg outlet online
michael kors handbags outlet
nike shox clearance
cheap christian louboutin
uggs outlet store
burberry outlet
ugg boots outlet store
ugg boots on sale
michael kors outlet
ugg outlet store
uggs for cheap
cheap basketball shoes
burberry handbags
nike uk
mbt shoes clearance
ugg boots sale clearance
fendi handbags
brazil butt lift workout
toms shoes
nike air max 2014
babyliss flat iron
air max
ugg clearance outlet
ugg uk
north face sale
north face outlet sale
air max 1
ugg outlet online store
ugg clearance boots
cheap uggs for sale online
mcm bags
nike free run 5
cheap uggs uk
ugg boots uk
christian louboutin discount
canada goose jackets on sale
fitflop sale
new balance outlet
tory burch handbags
new balance sneakers
canada goose outlet store
zumba dvds
ferragamo shoes sale
nike roshe run
ugg sale clearance
red bottom heels
discount ugg boots
nike factory outlet
cheap ugg boots for sale
uggs outlet online store
woolrich outlet
nike dunk high
tods outlet
ugg boots cheap
cheap jordans
christian louboutin outlet
cheap ugg boots uk
new kevin durant shoes
moncler jacket
tods outlet
cheap ugg boots for sale
cheap jimmy choo shoes
ugg outlet
ugg uk
cheap uggs for sale online
longchamp outlet
hollister store
nike dunk heels
michael kors black friday deals 2014
uggs outlet
cheap uggs for sale
michael kors bags
longchamp outlet store
nike shoes
ugg black friday 2014
michael kors outlet stores
coach factory online
cheap nike free run 5
ugg boots uk
ugg boots clearance
discount ugg boots
dolce gabbana
coach outlet store online
cheap ugg boots for sale
michael kors outlet store
uggs sale clearance
canada goose jackets on sale
gucci sale
parajumper jackets
coach factory
belstaff jackets outlet
nike store
michael kors
parajumper jackets outlet
nike factory store
furla handbags outlet
gucci outlet online
burberry bags
ugg sale
coach factory store
pandora charms
ugg outlet online
joe new balance
nike air max
giuseppe zanotti sale
mbt shoes outlet
ugg boots for women
ugg boots clearance sale
uggs outlet stores
cheap nike free 5
fendi outlet
longchamp outlet
mbt shoes discontinued
new balance outlet store
louis vuitton outlet stores
beats by dre cheap
mac cosmetics wholesale
jordan 11
new balance outlet
uggs on sale
chi straightener
barbour
moncler outlet
isabel marant boots
burberry handbags on sale
north face outlet sale
tiffany and co
ugg boots sale 2014
genuine uggs
patagonia jackets
tory burch outlet stores
genuine uggs
longchamp outlet online
longchamp outlet online
toms outlet store
ugg sale
mcm bags
moncler jackets
cheap ugg boots uk
ralph lauren outlet online
louis vuitton outlet store
cheap uggs for sale
juicy couture outlet
oakley glasses
nike free 3 sale
mulberry bags
uggs outlet online store
michael kors black friday 2014
basketball shoes
the north face sale
moncler jacket
cheap ugg boots uk
woolrich outlet
gucci outlet online
nike store uk
cheap coach purses
coach factory store
coach factory online
burberry bags
michael kors outlet
genuine uggs
balenciaga city bag
belstaff outlet
ugg boots outlet store
woolrich outlet store
uggs for cheap
isabel marant shoes
michael kors outlet stores
louis vuitton outlet online
the north face
mcm outlet
ugg boots clearance
cheap nike air max 95


โดย : gfsgvbdfg   [ จันทร์ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:56:38 ]ไอพี : 175.117.44.159


ความคิดเห็นที่ 3

cheap uggs for sale
fendi bags
pandora bracelets
babyliss flat iron
north face jackets
beats by dre black friday deals
ugg boots sale clearance
woolrich jackets outlet
cheap uggs
cheap nike free 3
burberry sale outlet
michael kors uk
ugg boots for girls
christian louboutin shoes
michael kors outlet handbags
ugg clearance sale
cheap uggs for sale
jimmy choo outlet
ray ban sunglasses
prada bag
woolrich jackets outlet
cheap nike shox
uggs on sale
isabel marant
vera bradley black friday
ugg boots for women
reebok outlet stores
clarks shoes
prada outlet online
cheap uggs 2014
uggs for sale
genuine ugg boots uk
christian louboutin outlet store
tory burch handbags sale
michael kors bags
discount uggs
air max 90
furla handbags sale
gucci bags
giuseppe zanotti sneakers
ugg boots for men
cheap uggs for sale
uggs outlet store
guess outlet
coach purse
mac cosmetics stores
cheap jordans sale
nfl jerseys wholesale
burberry handbags
uggs outlet stores
ugg boots outlet store
mulberry handbags
cheap uggs for sale online
new lebron james shoes
new balance shoes outlet
uggs outlet stores
miu miu handbags
kate spade purses
cheap jimmy choo shoes
air max cheap
air max 1
uggs outlet online store
nike heels
dolce and gabbana
louboutin
canada goose jackets sale
retro jordans
cheap uggs for sale online
ugg boots sale cheap
nike air max cheap
ugg clearance
uggs outlet stores
jimmy choo shoes outlet
ugg outlet online
coach outlet store online
ugg black friday sale
michael kors handbags outlet
chi flat iron
cheap north face jackets
canada goose jackets
reebok outlet
uggs for cheap
nike air max
jordan shoes sale
michael kors outlet
michael kors handbags outlet
burberry outlet online
jimmy choo outlet stores
uggs clearance
giuseppe zanotti sneakers
new balance shoes
nike air max 95
nike store
balenciaga outlet
ugg clearance
ugg australia sale uk
celine bag
canada goose
north face outlet
canada goose outlet
uggs sale clearance
genuine uggs uk
north face jackets on sale
genuine ugg boots
nike air max
discount uggs cheap uggs
balenciaga handbags
ugg boots for girls
vera bradley black friday sale 2014
discount ugg boots
manolo blahnik shoes sale
uggs on sale
nike air max 2014
jimmy choo
ugg boots for kids
kate spade sale
louis vuitton handbags
north face jackets clearance
ugg boots outlet online
ugg clearance boots
burberry bags
canada goose sale
giuseppe zanotti shoes
ugg boots
north face jackets
toms on sale
ugg clearance boots
cheap beats headphones
patagonia outlet store
genuine ugg boots uk
nike free run 5
tiffany and co jewelry
celine bag
canada goose jackets
moncler uk
jordan 11
dolce and gabbana
barbour uk
retro jordans
gucci outlet
air jordan heels
miu miu wallet
chi hair straightener
nike shox clearance
tory burch sale
red bottom heels
mcm bags handbags online
clarks sandals
kate spade wallet
cheap ugg boots for sale
tory burch black friday
coach outlet online
marc jacobs bags
moncler jackets
air max 2013 cheap
babyliss
kd 6 shoes
nike basketball shoes
ugg boots outlet
ugg sale clearance
babyliss flat iron
juicy couture handbags
coach purses sale
burberry outlet store
cheap basketball shoes
new balance shoes on sale
nike shox nz
belstaff sale
reebok outlet store
ugg boots outlet online
marc jacobs bags
woolrich jackets for women
ugg sale
ugg boots for kids
cheap air max 90
celine bag outlet
dg outlet
mulberry outlet
ugg outlet store
women nike heels
kate spade handbags outlet
coach bags
uggs outlet online store
nike air max 90 cheap
uggs uk
reebok outlet stores
pandora jewelry sale
moncler outlet
ugg boots sale cheap
cheap beats by dre
uggs sale
discount christian louboutin
isabel marant shoes
pandora black friday 2014
nike outlet online
nike shox outlet
woolrich outlet
nike heels shoes for women
christian louboutin outlet online
guess factory
christian louboutin sale
cheap ugg boots outlet
tory burch outlet store
mbt shoes
louis vuitton outlet
buy celine handbags
cheap uggs for sale online
pandora bracelet
belstaff outlet
uggs sale
ugg clearance
patagonia jackets
michael kors purses
belstaff sale
moncler outlet online
celine handbags
patagonia outlet
uggs on sale uk
ugg boots
ray ban outlet
nike roshe
tory burch clearance
michael kors outlet store
michael kors handbags outlet
nike factory store
ferragamo shoes outlet
nike store
manolo blahnik shoes
uggs for sale cheap
celine bag outlet
reebok shoes
cheap ugg boots
clarks shoes outlet
ugg boots for kids
ugg boots cheap
uggs for sale cheap
genuine uggs
patagonia jackets outlet
kate spade bags
moncler jackets on sale
ugg boots clearance outlet
ugg boots sale
mulberry bags
air max 1
ugg boots clearance outlet
black friday beats by dre
nike roshe run men
mulberry handbags
the north face outlet
uggs clearance
dansko sandals
gucci handbags
uggs on sale
clarks shoes
belstaff outlet
cheap basketball shoes
air jordan 11
ugg boots clearance sale
fendi belt
Babyliss Miracurl
cheap ugg boots
louis vuitton bags
ugg sale
ugg boots sale
ugg boots clearance sale
ugg uk
ugg boots clearance sale
nike shoes sale
discount uggs cheap uggs
furla handbags
moncler outlet
discount basketball shoes
louis vuitton outlet
air max 95 cheap
longchamp bags
coach purse outlet
nike shox nz
buy cheap ugg boots
ugg clearance sale
nfl jerseys
ugg boots clearance
woolrich jackets
mcm bags
ugg boots clearance outlet
canada goose jacket
louboutin sale
pandora jewelry
louis vuitton black friday
mbt
nike air max cheap
ugg outlet store
tory burch shoes outlet
gucci sale
tory burch bags
ugg boots clearance sale
cheap toms
ugg clearance outlet
gucci bags
michael kors outlet online
cheap nike shox
coach outlet store
parajumper jackets outlet
ugg boots sale
michael kors handbags outlet
ugg sale
celine handbags sale
p90x dvd
north face jackets on sale
fake oakley
cheap jordans sale
michael kors handbags
balenciaga bags
pandora uk
cheap uggs for sale
north face on sale
tods handbags
uggs for sale
air max 2014
barbour jacket
giuseppe zanotti shoes
nike air max 2013
ugg outlet online store
uggs for sale
cheap dr dre beats
cheap mbt shoes
nike air max 90
ugg boots outlet online
burberry outlet store
discount uggs boots
ugg sale
kate spade black friday 2014
cheap beats by dre
prada outlet
moncler jackets on sale
buy nike air max
coach outlet store online
gucci handbags on sale
michael kors handbags on sale
nike high heels
genuine uggs uk
north face outlet sale
north face outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
uggs for sale cheap
mbt shoes clearance
canada goose jackets outlet
the north face sale
north face jackets on sale
prada handbags
prada bags
christian louboutin discount
uggs outlet stores
cheap lebron james shoes
ugg boots on sale
tory burch outlet online
cheap uggs 2014
pandora jewelry
nike air max 95
pandora sale
jimmy choo shoes
ugg sale
ugg outlet online store
cheap oakley sunglasses
cheap oakleys sunglasses
coach factory outlet
cheap uggs uk
cheap ugg boots for sale
kate spade black friday
moncler jacket
ugg boots sale
ugg clearance boots
louis vuitton
ugg boots outlet
cheap p90x
toms outlet
guess handbags
coach purses
new balance 2014
burberry handbags
ugg boots for men
reebok outlet store
canada goose jackets outlet
gucci bags
christian louboutin shoes
dg outlet
cheap balenciaga bags
new balance shoes
ralph lauren outlet
kate spade handbags outlet
fake oakleys
manolo blahnik
ugg boots clearance outlet
belstaff sale
juicy couture outlet online
north face jackets on sale
ugg boots outlet store
tiffany and co outlet store
uggs clearance
north face outlet store
north face outlet
oakley sunglasses cheap
nike factory outlet
uggs sale
nike black friday
uggs sale clearance
canada goose
clarks shoes sale
michael kors outlet stores
burberry handbags
tiffany and co
balenciaga outlet
cheap air max 2013
north face jacket
nike heels shoes for women
uggs outlet online
toms on sale
nike shox
michael kors outlet handbags
nike heels shoes for women
discount uggs boots
nike shoes outlet
christian louboutin outlet store
cheap uggs
ugg boots sale uk
mac makeup
fendi belt
burberry sale outlet
north face outlet store
ugg boots on sale
uggs sale clearance
kobe bryant new shoes
prada purses
canada goose
tory burch shoes
cheap christian louboutin outlet
guess factory outlet
uggs sale clearance
genuine uggs uk
uggs outlet
ugg boots sale cheap
ugg boots on sale
marc jacobs bags
nike outlet online
cheap juicy couture handbags
christian louboutin outlet
cheap basketball shoes
michael kors bag
air jordan shoes
jimmy choo outlet stores
cheap uggs
guess outlet
cheap uggs
kate spade outlet
dansko outlet
ugg boots clearance sale
michael kors bags
uggs outlet store
ugg boots for women
gucci outlet
chloe handbag
rolex watches
tory burch sale
ugg clearance outlet
louis vuitton handbags
giuseppe zanotti outlet
canada goose jackets
coach outlet
ugg boots outlet
barbour sale
ugg boots for kids
nike air yeezy
louboutin outlet store
cheap uggs uk
nike high heels
miu miu handbags
uggs on sale uk
furla bags
cheap kevin durant shoes
michael kors bags
coach outlet
ugg sale clearance
ugg sale outlet
cheap nike shoes
nike basketball shoes
michael kors handbags outlet
moncler jackets on sale
moncler jackets outlet
tiffany & co
nike store online
ray ban glasses
kate spade handbags
mac cosmetics stores
uggs outlet online
discount uggs boots
dansko shoes sale
cheap nike air max 90
nike shox clearance
cheap mcm bags
gucci outlet
ray ban outlet online
north face black friday deals
belstaff jackets
mac cosmetics wholesale
woolrich outlet store
louboutin sale
uggs outlet stores
furla handbags outlet
discount uggs
buy cheap ugg boots
north face sale clearance
ugg boots clearance outlet
salvatore ferragamo shoes
pandora bracelet
ugg boots sale clearance
cheap ugg boots
red wing shoes online
longchamp handbags
joe new balance outlet store
kate spade purses
manolo blahnik sale
reebok outlet
cheap jordan shoes
cheap ugg boots outlet
woolrich jackets
coach handbags
canada goose outlet
burberry outlet online
cheap juicy couture handbags
manolo blahnik sale
red wing shoes coupon
burberry outlet online
patagonia outlet
ugg boots sale
moncler outlet
gucci handbags
coach handbags outlet
mbt womens shoes
barbour jacket
air max pas cher
air max 2013
ugg boots clearance sale
isabel marant ***er boots
louboutin
north face jackets clearance
manolo blahnik sale
ugg boots for kids
p90x
ugg boots uk
discount uggs cheap uggs
discount ugg boots
cheap uggs
ugg boots sale uk
cheap ugg boots outlet
mcm bags handbags online
nfl jerseys cheap
ysl outlet
canada goose jackets on sale
christian louboutin shoes
genuine uggs uk
parajumper jacket outlet
giuseppe zanotti outlet
nike sb dunks
toms outlet store
gucci handbags
miu miu shoes
new balance sneakers
pandora bracelets
pandora charms
balenciaga handbags
ugg boots outlet
coach purses
ugg outlet online store
uggs on sale
ugg boots sale 2014
ugg clearance boots
tods outlet store
prada outlet
nike shoes outlet
jimmy choo shoes
genuine uggs uk
coach factory online
nike sb dunk low
tods shoes outlet
marc jacobs handbags
tory burch handbags outlet
parajumper jacket
uggs outlet online
michael kors bags
ugg boots outlet online
new balance outlet store
coach bags sale
uggs on sale
nike shox
buy cheap ugg boots
mbt shoes clearance
north face outlet store
clarks shoes sale
ugg outlet
marc jacobs handbags outlet
genuine ugg boots uk
tods shoes
michael kors uk
polo outlet
the north face sale
giuseppe zanotti sale
christian louboutin sale
canada goose
belstaff
pandora black friday sale
kd 5
ugg outlet online
burberry black friday
coach factory outlet online
nike shox shoes
canada goose jackets outlet
gucci outlet
parajumper jacket
tiffany and co outlet store
uggs for cheap
adidas basketball shoes
mcm bags on sale
manolo blahnik shoes sale
clarks shoes outlet
ralph lauren outlet online
cheap uggs for sale
mcm handbags
vintage mcm bags
fitflop shoes
michael kors outlet stores
pandora uk
burberry outlet
discount christian louboutin
cheap ugg boots
cheap christian louboutin
ugg boots outlet store
prada handbags outlet
ugg boots sale cheap
black friday louis vuitton
uggs on sale cheap
official michael kors outlet
marc jacobs handbags on sale
ugg outlet online
ugg outlet store
louboutin sale
nike free 3
nike outlet
cheap beats by dre
cheap uggs 2014
ugg clearance
cheap beats headphones
nike air max 90
isabel marant sneakers
mcm backpack
nike kd
cheap true religion
ugg outlet store
north face jackets clearance
ugg boots outlet store
cheap ugg boots uk
cheap nike air max 90
fitflop sale
ugg boots sale clearance
discount uggs
north face sale clearance
belstaff sale
jordan shoes
mbt shoes
celine bag outlet
burberry outlet sale
oakleys sunglasses
mbt shoes outlet
moncler jackets
salvatore ferragamo outlet
gucci handbags outlet
woolrich outlet store
prada outlet online
uggs outlet store
mulberry outlet
ugg boots black friday
belstaff outlet
nike air max
pandora black friday
louis vuitton outlet sale
michael kors outlet
mcm bags
tory burch shoes outlet
nike air max 95
cheap nike basketball shoes
coach purse outlet
jimmy choo shoes
kate spade outlet
christian louboutin
pandora online
genuine ugg boots uk
mulberry uk
north face
cheap air max 2014
toms shoes
fitflops sale
belstaff jackets outlet
juicy couture outlet stores
cheap beats by dr dre
nike outlet
tory burch outlet stores
uggs for cheap
parajumper jackets
ferragamo shoes outlet


โดย : rftgjfg   [ จันทร์ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:58:09 ]ไอพี : 175.117.44.159


ความคิดเห็นที่ 4

Air Jordans Shoes
Air Jordan Pas Cher
Air Jordan Retro Shoes
Air Jordan Femme
Nike Air Jordan
Nike Free Shoes
Cheap Beats Headphones
Kyrie Irving Shoes
New KD 7
Kobe 9 Shoes
lebron 12
cheap kd 7
Air Jordan Retro Shoes
CHEAP KOBE 9
Jordan Pas Cher
Beats By Dre For Sale
KD 7 Shoes
kobe 9 christmas
drose 5 shoes
2015 lbj shoes
2015 kd shoes
2015 kobe shoes
lbj 12
lbj shoes
beatschoose
Kobe 9 Elite
Kobe 9 Low
kobe 9 elite pas cher
Zapatillas Air Jordan
Casque Beats Pas Cher


โดย : length1   [ พุธ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:21:25 ]ไอพี : 45.33.61.239

 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


ข่าวล่าสุด

คุรุสภาเผยรายชื่อ 48 สถาบัน เปิดสอน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
โครงการ'ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559
ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญ
ขรก.เฮ-ขึ้นเงินเดือนย้อนหลังมีผลตั้งแต่ 1ธค.57 ได้ปรับโครงสร้างฐานใหม่ทุกระดับ
อย่าปล่อยโกง ในสกสค.ลอยนวล
บอร์ดคุรุสภาสั่งเลิกจ้าง "อำนาจ สุนทรธรรม" มีผล 20 ส.ค.58

 

ครูไทบ้านดอทคอม (www.kroothaiban.com)
webmaster : นายวีระยุทธ มณีโคตร
E-mail : veerayut.spk@gmail.com
Tel : 084-4032186
  | Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net |   |