[x]ปิดหน้าต่าง
Start by kroothaiban.com & Powered by kroothaiban.com
   
 

ข่าวการศึกษา >> ความคืบหน้าล่าสุด เงินเดือน15,000บาท สำหรับลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.

   
   
 

ความคืบหน้าล่าสุด เงินเดือน15,000บาท สำหรับลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม


ความคืบหน้าล่าสุด เงินเดือน15,000บาท สำหรับลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.


            จากผลการประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 89 เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนของสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย กรณีลูกจ้างชั่วคราวผู้มีวุฒิปริญญาตรี (งบดำเนินงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราววุฒิปริญญาตรี เป็นเดือนละ 15,000 บาท

            และสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการแห่งประเทศไทยและเครือข่ายลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนกว่า 4,000 คน ได้ชุมนุมเพื่อเรียกร้องเงินเพิ่มค่าครองชีพต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เชิญแกนนeเข้าหารือแก้ปัญหา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งว่าจะนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนตุลาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร  จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

ประธานสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย
            สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ได้มีการเรียกร้องเงินเพิ่มค่าครองชีพในส่วนวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท ที่ สพฐ. ได้กันเงินไว้แล้วแต่ไม่สามารถจ่ายให้ได้ เนื่องจากติดที่ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้เฉพาะที่จ้างด้วยงบบุคลากร ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงว่าจะได้มีการนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนตุลาคม 2556 แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มเจ้าหน้าที่ธุรการยังมีความกังวลใจว่า ถ้าเงินเพิ่มค่าครองชีพยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2556 เงินตกเบิกดังกล่าวจะต้องส่งกลับคืนคลัง ซึ่งรัฐมนตรีฯ ได้ชี้แจงว่า ได้มีการหารือกับ สพฐ. เพื่อให้มีการกันเงินเหลื่อมปีและชะลอไม่ให้ส่งคืนคลัง นอกจากนี้ ยังมีประเด็นความกังวลสาหรับกรณีผู้ที่เสียชีวิตระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มดังกล่าว

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายกมล รอดคล้าย)
            ตั้งแต่ในปี 2547 รัฐบาลได้มีนโยบายการจัดโครงการคืนครูให้นักเรียน ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรปฏิบัติงานแทนครูเพื่อทำหน้าที่ธุรการ บุคลากรปฏิบัติการแทนนักการภารโรง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูดูแลนักเรียนพักนอน และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ซึ่ง สพฐ. ได้มีความพยายามในการเพิ่มค่าตอบแทนทั้งในส่วนของครูธุรการจากเงินเดือนเดิม 9,140 บาท ให้เป็น 15,000 บาท รวมไปถึงกลุ่มที่เงินเดือนไม่ถึงวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับ 5,700 บาท ให้เป็น 9,140 บาท ตามกรอบเงินเดือนที่ควรจะเป็น

            โดย สพฐ. ได้มีการจัดงบประมาณรอไว้แล้ว ตั้งแต่ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 ส่วนในปี 2554 – 2555 ไม่มีงบประมาณในส่วนนี้ โดย สพฐ. ได้เตรียมงบประมาณเพิ่มสาหรับค่าจ้างวุฒิปริญญาตรีเพิ่มเป็น 15,000 บาท คือ ประมาณ 1,072 ล้านบาท รวมทั้งได้มีการตั้งเพิ่มสาหรับผู้ที่มีวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 1,673 ล้านบาท รวมเป็นเงิน ประมาณ 2,746 ล้านบาท

            สำหรับสาเหตุที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากงบประมาณส่วนนี้ไม่ได้เป็นงบบุคลากร แต่เป็น งบดำเนินงาน จำเป็นที่จะต้องมีการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้เป็นไปตามระเบียบหรือโครงสร้างเงินเดือนปกติของข้าราชการโดยทั่วไป ซึ่งในเรื่องนี้ สพฐ. ได้มีหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินให้กับบุคลากรเหล่านี้ได้ แต่ก็ไม่รับการตอบสนองเท่าที่ควร

            แต่อย่างไรก็ตาม ตามที่รัฐมนตรีฯ ได้หารือร่วมกับผู้แทนสมาพันธ์ฯ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ว่าจะเร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2556 ทั้งนี้ สพฐ. ยืนยันว่าได้มีการกันเงินไว้แล้ว สามารถเบิกจ่ายเหลื่อมปีได้ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อใด ก็สามารถเบิกจ่ายย้อนหลังได้ถึงเดือนตุลาคม 2555 รวมทั้งได้มีการตั้งงบประมาณในปี 2557 สาหรับเงินเดือนปกติและเงินเพิ่ม ได้มีการตั้งงบประมาณรอไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับกรณีผู้เสียชีวิตระหว่างที่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินดังกล่าวนั้น จะถือว่าเงินดังกล่าวเป็นมรดกซึ่งจะตกทอดแก่ทายาทต่อไป


นายนพพล มนูญผล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

            กระทรวงศึกษาธิการได้มีการเสนอเรื่องนี้เข้าคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 โดยขอเพิ่มอัตราค่าจ้างสาหรับบุคลากรของ สพฐ. จานวน 65,172 อัตรา ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในการประชุมครั้งที่ 13/2555 ได้มีการนาเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม และมีการขอความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งมีทั้งส่วนที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้กรมบัญชีกลางรวบรวมจานวนเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างที่รับค่าจ้างรายวัน รายเดือน ในลักษณะจ้างเหมาของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งหมด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา และมอบหมายให้สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง หาแหล่งเงินที่เหมาะสม สำหรับการดำเนินการปรับเงินเดือนลูกจ้าง รายเดือน และในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ 1 ครั้งที่ 8/2556 ที่ประชุมมีมติให้สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางดำเนินการตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 13/2555 โดยด่วน และกำหนดให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 ในวันที่ 26 กันยายน 2556

นางสาวจรรยา อยู่โปร่ง ผู้อานวยการสานักจัดทางบประมาณด้านสังคม 1
            งบประมาณเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นงบดำเนินงาน โดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นงบบุคลากร เนื่องจากพนักงานเหล่านี้ เป็นพนักงานอัตราจ้างที่อยู่ในงบดำเนินงาน และเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 มติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ สพฐ. กันเงินจำนวนดังกล่าวไว้เบิกจ่ายถึงเดือนธันวาคม 2556

ข้อสรุป
            จากผลการประชุมร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนของสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย เพื่อขอเงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราววุฒิปริญญาตรี เป็นเดือนละ 15,000 บาท ตามนโยบายรัฐบาล สรุปว่า ขณะนี้ สพฐ. ได้ดำเนินการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 สำหรับรองรับเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว และกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ ได้แจ้งว่าการกันเงินดังกล่าวของ สพฐ. เป็นการกันเงินเหลื่อมปีเป็นกรณีพิเศษที่สามารถจะเบิกจ่ายได้ถึงเดือนธันวาคม 2556 นอกจากนี้ผู้แทนคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 แจ้งว่าเรื่องดังกล่าวจะนำเข้าสู่ ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในวันที่ 26 กันยายน 2556 เพื่อเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปและ หากเรื่องดังกล่าวเสนอผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานมีงบประมาณรองรับไว้แล้ว ดังนั้น จึงให้ความมั่นใจต่อสมาพันธ์ฯ ได้ว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามผลการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนสมาพันธ์ฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556

ที่มา :
สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 089 วันพุธที่ 25 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ


 
     
   
     
 
 
 
ความคืบหน้าล่าสุด เงินเดือน15,000บาท สำหรับลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.
ดู [ 20773]
อัพเดทโดย : ครูไทบ้าน (นายวีระยุทธ มณีโคตร)

Update: ศุกร์ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
     
ข่าวในหมวด : ข่าวการศึกษา  5  อันดับล่าสุด

 มิติใหม่การศึกษา เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม
view : 93
มอบอำนาจการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ
view : 60
ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 6/2558
view : 344
ตั้งคณะทำงานศึกษาดี-เสียขึ้นเงินเดือนครูแบบขั้น-แบบช่วง
view : 173
สมศ.ย้ำรอบสี่ประเมินออนไลน์ทุกแห่ง
view : 186
แสดงความคิดเห็น :ความคิดเห็นที่ 1

งง งวยตกลงยังไง เอามันให้แน่

โดย : ลูกจ้าง สพฐ   [ ศุกร์ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 14:07:34 ]ไอพี : 202.29.178.0


ความคิดเห็นที่ 2

จะให้คำตอบที่ชื่นใจบ้างได้ไหม หลอกกันไปวันๆ

โดย : supawan_san@hotmail.co.th   [ เสาร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 19:52:44 ]ไอพี : 118.172.235.182


ความคิดเห็นที่ 3

อ่านทั้งหมด ยังงง ไม่มีทิศทาง ยังต้องรอ ดูข้อความ "เพื่อเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปและ หากเรื่องดังกล่าวเสนอผ่านคณะรัฐมนตรี" จะผ่านหรือเปล่าน้อ

โดย : Praa973@hotmail.com   [ จันทร์ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:31:02 ]ไอพี : 203.172.201.234


ความคิดเห็นที่ 4

รออยู่นะค่ะหวังว่าเราคงได้เร็วๆนี้

โดย : chawi1981@hotmail.com   [ อังคาร ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 15:27:18 ]ไอพี : 182.93.184.125


ความคิดเห็นที่ 5

อยากทราบว่าครูพี่เลี้ยงเด็กพิการได้หรือเปล่าค่ะ


โดย : thitima_kob@hotmail.com   [ อังคาร ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:42:57 ]ไอพี : 106.0.201.172


ความคิดเห็นที่ 6

สรุปแล้วใครฟันธงได้บ้างว่าจะได้เมื่อไรยังไง งง งง

โดย : chawi1981@hotmail.com   [ พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 15:09:45 ]ไอพี : 125.25.237.3


ความคิดเห็นที่ 7

แล้วออกสิ้นเดือน กันยายน 2556 หมดสัญญาพอดีจะได้ย้อนหลังหรือเปล่า เพราะต้องออกมาดูแลสุขำาพตัวเอง และดูแลูกจะได้ไหมย้อนหลัง

โดย : wilaiwan8416@gmail.com   [ ศุกร์ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 13:18:35 ]ไอพี : 10.128.47.199


ความคิดเห็นที่ 8

coach store online coach outlet store online coach factory outlet coach handbags michael kors outlet louis vuitton black friday louis vuitton handbags new 2013 chan luu marc jacobs handbags marc by marc jacobs marc jacobs outlet marc jacobs bags marc by marc jacobs marc by marc jacobs bags marc by marc jacobs marc jacobs outlet michael kors handbags new 2013 cheap jerseys giuseppe zanotti coach outlet prada outlet

โดย : giuseppe zanotti   [ พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:19:36 ]ไอพี : 175.44.52.164


ความคิดเห็นที่ 9

zero canada goose cost software intended for controlling the post postures chanel outlet in addition to postings via an array of suppliers. Something coach outlet enjoy OpenX, louis vuitton purses are christian louboutin outlet able to inevitably move your michael kors outlet own adverts according to the provided burberry outlet standards. As an louis vuitton outlet example, you get adwords coach outlet advertising Canada Goose Outlet campaigns performing Canada Goose Outlet in a situation and additionally then moncler you could add burberry outlet more lead prada outlet adverts towards the blood flow having a true religion outlet better advertisement sales importance, following CPM beats by dre and / mont blanc uk or timberland soldes entire longchamp soldes time is louboutin shoes finished towards the certain advertising, any method buttons marc jacobs bags time for lowerrevenue offer.. ralph lauren pas cher Associates Lancel Pas Cher get yourself a $5 Kmart accolade greeting card if true religion outlet they use $50 or further. This Precisely why ralph lauren pas cher visit: Complimentary Concentrate on reward Canada Goose Outlet credit card along with tory burch outlet pay for from cheap oakley sunglasses ipod itouch true religion jeans regarding $195 coach outlet Nicest come to terms: parajumpers coats 50inch Westinghouse HD hogan outlet TV intended for $349 (while hogan sito ufficiale necessities last) Bargains: $199. 99 longchamp soldes Playstation 3 Kinect; PLAYSTATION 3 250GB utilizing not coach factory outlet one but two video gucci outlet games tory burch outlet as well as mcm backpack cellular hogan shoes controller, $199. 99; Space Basic louboutin pas cher Reach meant for louis vuitton sito ufficiale $49;


โดย : hogan outlet   [ ศุกร์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 07:51:59 ]ไอพี : 112.111.174.12


ความคิดเห็นที่ 10


Como entusiasta del reloj , usted debe haber oído hablar de zapatos nike , que es una marca suiza fundada en 1884. Sin lugar a dudas , relojes de lujo de la marca esta famosa marca son certificados por el COSC . Hasta hoy , muchos relojes nike venezuela han sido puestos en libertad con el fin de servir a la gente de todos los ámbitos de la vida. Para los viajeros que vuelan por todas partes, el siguiente reloj conocido es a debe tener ipad mini cases,ipad mini 2 case,ipad mini cover,ipad mini covers,ipad mini 2 cases. La reinterpretación del diseño clásico de la década de 1950 y 60,nike free Transocean Cronógrafo con un estilo contemporáneo, fue lanzado en 2011 . Instalado con un movimiento en el hogar y de alto rendimiento a disfrutar del servicio de garantía por 5 años , este reloj es de hecho excelente. Gracias al mecanismo y la calibración del sistema innovador , www.nikevenezuelatiendas.com Transocean ofrece a los viajeros globales la hora exacta en cada zona horaria gucci shoes. Por supuesto que hay otros tipos de relojes famosos para los turistas. Es un hecho innegable que cada reloj observado es caro y numerosos clientes finalmente compran réplicas de relojes baratos para su uso. réplicas de relojes these link en este sitio son siempre satisfactorios para los consumidores.

โดย : afw@ef.com   [ พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 13:09:03 ]ไอพี : 36.248.165.38


ความคิดเห็นที่ 11

p90x workout
red bottom shoes
Mont Blanc Pens
cheap nfl jerseys
hollister
chanel no 5
miu miu handbags
dolce and gabbana light blue
michael kors purses
tory burch flats
ugg
gucci handbags
true religion jeans
ray ban
timberland boots
christian louboutin
celine
ralph lauren
supra skytop
Michael Kors Handbags
abercrombie and fitch
jimmy choo handbags
true religion jeans
MontBlanc Pens
timberland
ugg outlet
celine handbags
dior handbags
air jordans
celine bags
abercrombie & fitch
canada goose outlet
p90x workouts exercise dvd
supra vaider
louis vuitton
coach outlet online
true religion outlet
gucci outlet
hermes
true religion jeans
prada
moncler
nfl jerseys
nike basketball shoes
hermes birkin
cheap north face jackets
chi flat irons
cheap jerseys
mulberry
celine shoes
canada goose jackets
celine bag
Celine Handbags
true religion sale
north face denali
burberry scarf
jimmy choo shoes
dolce and gabbana handbags
true religion sale
abercrombie & fitch
burberry outlet
ghd hair iron
tory burch handbags
ralph lauren outlet
tiffany co
prada outlet
barbour outlet
marc jacobs watches
louboutin shoes
p90x workouts exercise dvd
christian louboutin shoes
mulberry uk
turbo fire workout
MontBlanc Pens
timberland boots
nike running shoes
tiffany co
coach store online
cheap oakley sunglasses
beats by dr dre headphones
prada shoes
canada goose
ralph lauren
ghd hair straighteners
chi hair products
barbour outlet
burberry
louis vuitton bags
turbo fire dvd
Mont Blanc Pens
ray ban sunglasses
turbo fire workout
insanity workout dvd
tory burch sale
jimmy choo shoes
bottega veneta handbags
burberry handbags
tiffany and co
Michael Kors Outlet
chi flat irons
hollister outlet
celine
tory burch handbags
hermes belt
chanel bag
hollister kids
Celine Outlet Store
michael kors handbags
gucci
gucci
turbo fire dvd
hermes belt
hollister
nike dual fusion
mulberry handbags
mulberry
louis vuitton belts
louis vuitton
belstaff
Christian Loutin Sale
burberry outlet online
fendi outlet
tiffany and co
spyder
Mont Blanc Pens
Celine Outlet Store
versace
louis vuitton outlet
guess outlet
chi hair straightener
burberry rain boots
alexander wang handbags
nfl jerseys
bottega veneta outlet
nike womens shoes
dolce and gabbana handbags
abercrombie & fitch outlet
nike free run
spyder
tiffany co
dior handbags
gucci handbags
ray ban sunglasses
burberry watches
ferragamo
nike basketball shoes
true religion
givenchy dress
moncler sale
north face jacket
marc jacobs handbags
miu miu bags
bottega veneta
cheap ray ban sunglasses
hollister outlet
ray ban sunglasses
juicy couture
timberland boots
moncler jackets
beats by dre headphones
canada goose outlet
ghd flat iron
guess by marciano
g by guess
louis vuitton
marc jacobs handbags
belstaff jackets
ugg boots
coach factory outlet
tiffany and co
prada
Celine Outlet
true religion outlet
guess shoes
jordan retro 13
turbo fire dvd
alexander wang handbags
louis vuitton outlet
true religion
burberry outlet
ghd hair straighteners
dolce and gabbana
belstaff outlet
cheap north face jackets
dior
louis vuitton outlet
Celine Outlet
guess jeans
fendi bags
michael kors mens watches
christian louboutin shoes
ferragamo
alexander wang
oakley
true religion jeans
versace sunglasses
north face denali
marc by marc jacobs
ghd straighteners
ferragamo shoes
cheap north face jackets
miu miu handbags
ralph lauren outlet
hogan shoes
insanity workout
insanity workout dvd
marc jacobs
dolce gabbana
givenchy outlet
jordan 6
coach factory
abercrombie & fitch outlet
tiffany jewelry
nike cortez
louis vuitton handbags
Celine Outlet
Celine Outlet
red bottom shoes
tiffany jewelry
christian louboutin sale
prada
ferragamo belt
supra skytop
Mont Blanc Pen
dior bags
louis vuitton outlet
fendi bags
michael kors
Mont Blanc Pen
spyder
insanity
gucci outlet online
true religion jeans
gucci outlet store
louis vuitton
mulberry handbags
nike high tops
moncler sale
hogan
nike free
moncler coats
christian dior
tiffany and co
cheap jerseys
chanel purses
insanity workout
Mont Blanc Pens
tory burch handbags
coach factory outlet
miu miu bags
cheap oakley sunglasses
juicy
nike air
gianni versace
tiffany co
nike golf
ugg slippers
louis vuitton outlet
spyder ski jackets
mulberry
givenchy
tiffany jewelry outlet
ugg australia
tiffany & co
cheap nfl jerseys
jordan retro 13
oakley sunglasses
givenchy outlet
insanity workout
spyder ski jackets outerwear
coach outlet online
chi hair straightener
burberry outlet
coach outlet
true religion outlet
ralph lauren
gucci outlet
true religion outlet
prada shoes
mulberry bags
wholesale nfl jerseys
christian louboutin outlet
michael kors
bottega veneta handbags
louis vuitton
fendi bags
tiffany jewelry
barbour outlet
versace bright crystal
christian louboutin outlet
timberland outlet
alexander wang handbags
ugg boots sale
versace shirts
turbo fire workout
jimmy choo shoes
abercrombie & fitch
guess outlet
jimmy choo shoes
cheap jordans for sale
belstaff jackets
coach purse
juicy couture outlet
tiffany jewelry
jordan 3
michael kors boots
hogan
supra shoes
alexander wang handbags
christian louboutin outlet
guess shoes
givenchy outlet
juicy couture outlet
ghd hair straighteners
Celine Outlet
cheap oakley sunglasses
louis vuitton shoes
miu miu
louis vuitton
dolce and gabbana handbags
hermes bag
ugg sale
hollister jeans
timberland shoes
p90x workouts exercise
guess jeans
Celine Handbags
chanel sunglasses
nike free 5.0
jordan retro 11
beats by dr dre
burberry outlet
belstaff jackets
gucci shoes
Mont Blanc Pen
ferragamo
gucci shoes
celine bag
jordan sneakers
nike sb
wholesale jerseys
MontBlanc Pen
spyder jackets
canada goose jackets
bottega veneta wallet
alexander wang handbags
tory burch outlet
gucci outlet
nike free 3.0
nike free
jordan retro
barbour clothing
Celine bags
louis vuitton purses
tiffany jewelry
bottega veneta wallet
north face denali
beats by dr dre
tiffany and co
versace sunglasses
gucci outlet online
Louboutin Shoes
true religion outlet
louis vuitton handbags
burberry outlet
coach factory outlet
hogan shoes
nike free 3.0
insanity workout dvd
true religion outlet
ghd hair
true religion jeans
hogan italy
coach outlet store online
coach factory outlet
coach wallets
miu miu outlet
coach outlet online
barbour coats
juicy couture outlet
michael kors watches
versace shirts
fendi outlet
louis vuitton
supra footwear
gucci outlet
chanel sunglasses
p90x workouts
p90x workouts exercise dvd
tory burch handbags
hollister jeans
alexander wang shoes
louis vuitton outlet
celine
cheap jerseys
juicy
belstaff jackets
north face sale
Celine bags
cheap ugg boots
tiffany
beats by dr dre headphones


โดย : meili   [ ศุกร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:59:47 ]ไอพี : 36.248.169.15


ความคิดเห็นที่ 12

louis vuitton
fitflop shoes
moncler jackets
versace sunglasses
coach purses
ugg boots
true religion outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
kate spade outlet
michael kors factory outlet
true religion jeans
tory burch
insanity workout
ralph lauren
oakley sunglasses
coach outlet store online
spyder jackets
nike free 5.0
michael kors outlet
coach outlet store online
kate spade
louis vuitton
ray ban eyeglasses
barbour
coach outlet
dior handbags
coach outlet
kate spade outlet
coach outlet
prada shoes
louis vuitton handbags
jimmy choo
cheap jordans
gucci shoes
kate spade handbags
louboutin
canada goose
beats by dr dre
gucci handbags
miu miu shoes
michael kors handbags
cheap nike shoes
mulberry handbags
givenchy handbags
cheap jerseys
oakley sunglasses outlet
tory burch
cheap jordans shoes
guess outlet
cheap hollister clothes
gucci shoes
coach outlet store
michael kors handbags
jordan 9
p90x workout
alexander wang shoes
air jordans
tiffany and co
coach factory outlet online
true religion jeans
hogan shoes
belstaff
fendi shoes
nike outlet
hermes belts
true religion
louis vuitton outlet
cheap nfl jersyes
hollister clothing
burberry outlet
michael kors outlet
toms outlet
toms shoes
kate spade outlet
turbo fire workout
marc jacobs
tory burch handbags
chanel bags
michael kors handbags
mont blanc pens
bottega veneta outlet
ferragamo shoes
coach factory
gucci outlet
supra shoes
michael kors outlet
chi flat iron
the north face
hermes birkin bag
nike free
true religion
ran ban outlet
Dolce & Gabbana
abercrombie & fitch
hermes bags
tory burch outlet
louis vuitton outlet
kate spade handbags
tiffany jewelry
christian louboutin
oakley sunglasses
jordan shoes
michael kors watches
ray ban sunglasses
tory burch outlet
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses outlet
nike free run
marc jacobs
coach outlet
timberland boots
coach factory outlet
fitflops
celine handbags
cheap jerseys
juicy couture
louis vuitton outlet
burberry outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
fitflop shoes
celine bags
michael kors
toms shoes
coach outlet
nike free shoes
ghd hair straighteners


โดย : ben   [ จันทร์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 08:02:56 ]ไอพี : 112.111.160.100

 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


ข่าวล่าสุด

มิติใหม่การศึกษา เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม
มอบอำนาจการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ
ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 6/2558
การศึกษาจากเวทีปชช.
ตั้งคณะทำงานศึกษาดี-เสียขึ้นเงินเดือนครูแบบขั้น-แบบช่วง
สมศ.ย้ำรอบสี่ประเมินออนไลน์ทุกแห่ง

 

ครูไทบ้านดอทคอม (www.kroothaiban.com)
webmaster : นายวีระยุทธ มณีโคตร
E-mail : veerayut.spk@gmail.com
Tel : 084-4032186
  | Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net |   |