[x]ปิดหน้าต่าง
Start by kroothaiban.com & Powered by kroothaiban.com
   
 

ข่าวเรียกบรรจุ >> สพป.พิษณุโลก เขต 3 แจ้งหน่วยงานอื่นขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จำนวน 32 อัตรา 4 กลุ่มวิชา

   
   
 

สพป.พิษณุโลก เขต 3 แจ้งหน่วยงานอื่นขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จำนวน 32 อัตรา 4 กลุ่มวิชา

สืบค้นข้อมูล โดย
ครูไทบ้านดอทคอม

สพป.พิษณุโลก เขต 3 แจ้งหน่วยงานอื่นขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จำนวน 32 อัตรา 4 กลุ่มวิชา


        ด้วย สพป.พิษณุโลก เขต 3 แจ้งหน่วยงานอื่นขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จำนวน 32 อัตรา 4 กลุ่มวิชา แสดงความจำนงภายใน 13 กันยายน 2556

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1. ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1   อ.แก่งคอย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2. บ้านท่าพลู   อ.มวกเหล็ก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

รายชื่อผู้มีสิทธิแสดงความจำน
1.  นายสมจิตร  ดวงใจไพรวัลย์   ตัวจริง
2   นายบัณฑิต  แสนบุญเรือง   ตัวจริง
3   นายสถิตย์  นาคเพชร   สำรอง
4   นายวิศรุต  วะเท   สำรอง
5   นางสาวนฤมล  สายคำด้วง   สำรอง
6   นางสาวนิรมล  นาคเอม   สำรอง
7   นางสาวสุกานดา  วัฒนสมบัติศิริ   สำรอง
8   นางสาวสุรัตน์  เหมือนดี   สำรอง
9   นางสาวจุรีรัตน์  ขัตติโย   สำรอง
10   นางสาวกรรณิการ์  มหาวัน   สำรอง
11   นางอุษณีย์  ศิริข่วง   สำรอง

กลุ่มวิชาปฐมวัย
1   บ้านบ่อเบี้ย   อ.บ้านโคก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
2   บ้านดงน้อย   อ.สระโบสถ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
3   บ้านแหลมชนแดน   อ.โคกเจริญ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
4   สหกรณ์นิคมเกลือ   อ.เมืองสมุทรสาคร   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
5   บ้านปลายคลองน้อย   อ.กระทุ่มแบน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
6   บ้านคลองหลวง   อ.บ้านแพ้ว   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
7   บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)   อ.ร้องกวาง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
8   อนุบาลเทพสุนทรินทร์   อ.สอง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
9   อนุบาลเทพสุนทรินทร์   อ.สอง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
10   วัดหนองน้ำเขียวฯ   อ.แก่งคอย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
11   บ้านหนองผักหนอก   อ.มวกเหล็ก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
12   บ้านหนองผักหนอก   อ.มวกเหล็ก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
13   บ้านราษฎร์เจริญ   อ.วิหารแดง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
14   วัดเจริญธรรม   อ.วิหารแดง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
15   วัดราษฎร์บำรุง   อ.หนองแค   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

รายชื่อผู้มีสิทธิแสดงความจำนง
1   นางนวพร  ราดเพียแก้ว   ตัวจริง
2   นางสาวทัศวรรณ  บูรณไทย   ตัวจริง
3   นางสาวเสาวภาคย์  ยังเหม็น   ตัวจริง
4   นางนงนุช  อัดโดดดร   ตัวจริง
5   นางไพรวรรณ  สุทธิ   ตัวจริง
6   นางสาวสุมนทา  เพ็งจันทร์   ตัวจริง
7   นางสาวอรลักษณา  ทิพย์รักษ์   ตัวจริง
8   นางสาวพัชรา  พานทองรักษ์   ตัวจริง
9   นางสาวฐณพร  อุทัย   ตัวจริง
10   นางสาวนภัค  ชัยอุปคำ   ตัวจริง
11   นางสาวจันจิรา  แซ่เลี่ยว   ตัวจริง
12   นางสาวกัลยา  บำรุง   ตัวจริง
13   นางสาวรัชดาภรณ์  นาคสวัสดิ์   ตัวจริง
14   นางสาวนีรนาท  แสงนาค   ตัวจริง
15   นางรุจิรัตน์  ชูเตชะ   ตัวจริง
16   นางจันทร์จิรา  สนศิริ   สำรอง
17   นางสุพัตรา  จันนวน   สำรอง
18   นางสุภาพร  กำทอง   สำรอง
19   นางสาวฉัตรธิดา  สรรเสริญ   สำรอง
20   นางสาวบุญล้ำ  จันทะคุณ   สำรอง
21   นางสาวปิยนุช  ศรีสำเภา   สำรอง
22   นางขนิษฐา  นวนแบน   สำรอง

กลุ่มวิชาประถมศึกษา
1   บ้านห้วยยาง   อ.บ้านโคก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
2   ไทยรัฐวิทยา 31   อ.สอง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รายชื่อผู้มีสิทธิแสดงความจำนง
1   นางสาวภานุมาศ  ดาวดึงส์   ตัวจริง
2   นางพเยาว์  กลิ่นหอม   ตัวจริง
3   นางมารตี  เอียนสี   สำรอง
4   นางสาธินี  บุญศรีมาส   สำรอง
5   นางฐาทิตา  เพ็ญสุภา   สำรอง
6   นางจิราภรณ์  ตันตระ***ล   สำรอง
7   นางมยุรฉัตร  เงินทอง   สำรอง
8   นางธัญญานัฐ  จันทร์อนันต์   สำรอง
9   นางสาวธนาภรณ์  คงรอด   สำรอง
10   นางสาวสุรางค์รัตน์  จินดารัตน์   สำรอง
11   นายนาวี  ตรงต่อกิจ   สำรอง
12   นายธนกฤต  หัตถีรัตน   สำรอง
13   นางสาวสุรัช  อินทร์ทอง   สำรอง
14   นางหนึ่งนุช  มาตุรงค์พิทักษ์   สำรอง
15   นางมะลิวรรณ์  เกษนาค   สำรอง
16   นางอาทิตยา  ภักดีบุรี   สำรอง

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1   บ้านห้วยต้าวิทยา   อ.ท่าปลา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
2   ราชประชานุเคราะห์ 13   อ.ท่าปลา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
3   ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1   อ.บ้านโคก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
4   วัดวังสัมพันธ์   อ.บ้านโคก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
5   บ้านบ่อเบี้ย   อ.บ้านโคก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
6   บ้านห้วยคอม   อ.น้ำปาด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
7   บ้านแม่แรม   อ.สอง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
8   บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)   อ.สอง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
9   บ้านโป่งไทร   อ.มวกเหล็ก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
10   บ้านหนองโป่ง   อ.มวกเหล็ก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
11   บ้านหนองตอตะเคียน   อ.มวกเหล็ก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
12   บ้านหนองมะค่า   อ.มวกเหล็ก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
13   บ้านซับดินดำ   อ.มวกเหล็ก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

รายชื่อผู้มีสิทธิแสดงความจำนง
1   นางสาวณัฐนรี  ตั้งตระ***ล   ตัวจริง
2   นางสาวมนภรณ์  พรรณพิพัฒน์   ตัวจริง
3   นายวีระพงษ์  ม้าเพ็ง   ตัวจริง
4   นางสาวปิยวรรณ  พันชะโก   ตัวจริง
5   นางสาวศิรินภา  ศรีวิชัย   ตัวจริง
6   นางสาวพิชชาพร  ด้วงนาค   ตัวจริง
7   นางนิภา  รื่นเริง   ตัวจริง

ที่มา : เว็บบอร์ดสอบครูผู้ช่วย55 สพป.พิษณุโลก เขต 3


 
     
   
     
 
 
 
สพป.พิษณุโลก เขต 3 แจ้งหน่วยงานอื่นขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จำนวน 32 อัตรา 4 กลุ่มวิชา
ดู [ 2022]
อัพเดทโดย : ครูไทบ้าน (นายวีระยุทธ มณีโคตร)

Update: จันทร์ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2556
     
ข่าวในหมวด : ข่าวเรียกบรรจุ  5  อันดับล่าสุด

 สพม.8 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 29 อัตรา 8 กลุ่มวิชา
view : 786
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 44 อัตรา 8 กลุ่มวิชา
view : 1029
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 20 อัตรา 4 กลุ่มวิชา(ขอใช้บัญชีเขตอื่น)
view : 623
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา (ขอใช้บัญชีเขตอื่น)
view : 504
สพม.29 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 17 อัตรา 5 กลุ่มวิชา
view : 1280
แสดงความคิดเห็น :


 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


ข่าวล่าสุด

มิติใหม่การศึกษา เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม
มอบอำนาจการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ
ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 6/2558
การศึกษาจากเวทีปชช.
ตั้งคณะทำงานศึกษาดี-เสียขึ้นเงินเดือนครูแบบขั้น-แบบช่วง
สมศ.ย้ำรอบสี่ประเมินออนไลน์ทุกแห่ง

 

ครูไทบ้านดอทคอม (www.kroothaiban.com)
webmaster : นายวีระยุทธ มณีโคตร
E-mail : veerayut.spk@gmail.com
Tel : 084-4032186
  | Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net |   |