เรียนรู้ภาษาอาเซียน

วันพุธ ที่  21  ส.ค. 2556 เวลา 09:50  : 1503  
JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email
 

 


เรียนรู้ภาษาอาเซียน

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม


บทความ : เรียนรู้ภาษาอาเซียน


           การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า ทำให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจ การศึกษา หรือภาคพลเมืองต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะความรู้ด้านภาษา และมิใช่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นที่ควรให้ความสนใจ แต่ยังรวมถึงภาษาของเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วย เพราะภาษาเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านหลายๆ ประเทศ ทั้งลาว พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น รู้จักประเทศไทย เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย หลายคนพูดภาษาไทยได้ชัดเจนกว่าเจ้าของภาษา เราจึงควรเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยเช่นกัน รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ย้ำเรื่องความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ว่า ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน ในทางปฏิบัติคนไทยจำนวนไม่น้อยสามารถสื่อสารได้ 2 ภาษา ภาษาราชการคือภาษาไทย กับภาษาถิ่นของประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง พื้นที่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีเขตแดนใกล้ชิดกัน มีโอกาสในการสื่อสารระหว่างกัน หลาย ๆ จังหวัดคนไทยสามารถพูดภาษาอาเซียนได้ และบางพื้นที่ใช้ภาษาเหล่านี้เป็นภาษาถิ่นและใช้กันมานาน ฉะนั้น ภาษาอาเซียนจึงไม่เป็นปัญหาในเชิงประชาชน จึงควรมีการสนับสนุนให้ใช้ภาษาถิ่นและปรับเปลี่ยนให้มีการยอมรับหลักสูตรการ เรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านในโรงเรียน และสร้างความตระหนักว่า ภาษาท้องถิ่นมีความสวยงามของวัฒนธรรมประเพณีรวมอยู่ด้วย นายสุรชัย ศิริไกร อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนแล้วจะมีการติดต่อกันมากขึ้นในทุกด้าน ไม่เพียงแต่การเคลื่อนย้ายแรงงานและการลงทุน ฉะนั้น สิ่งที่สังคมต้องการคือ บุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาของประเทศนั้น ๆ เพื่อใช้สื่อสารและเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากความรู้ในเรื่องของภาษาแล้ว หากเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ จะยิ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ ความไว้วางใจ ตลอดจนการไปมาหาสู่กันมากยิ่งขึ้น การสื่อสารที่ดีช่วยให้เกิดการสมานฉันท์และเกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในประเทศเพื่อนบ้านจะด้อยคุณภาพ ไม่เท่าการรู้ภาษาท้องถิ่นที่จะสร้างความเป็นกันเอง ความเข้าใจและความไว้วางใจ ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียนเตรียมความพร้อมในด้านภาษา มีการสอนภาษาอาเซียนแต่ละภาษามานานกว่า 10 ปีแล้ว แต่ผู้ที่เข้ามาศึกษาแบบจริงจังกลับมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นเพียงการจัดอบรมแบบคอร์สสั้น ๆ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะไม่มีพรมแดนขวางกั้นทำให้มีการแลกเปลี่ยนหมุน เวียนประชากรระหว่างกันจำนวนมาก ถ้าสามารถเลือกเรียนภาษาประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะภาษาถิ่นหรือภาษาที่มีพื้นฐานใกล้เคียงกับภาษาไทยจะเป็นการดี ความสำคัญของภาษามีอยู่มหาศาล ถึงเวลาที่ไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องพยายามเรียนรู้ภาษา เพื่อนบ้านอาเซียนอย่างจริงจัง

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ วันที่ 19 สิงหาคม 2556

JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email