เอกสารและหลักฐานสำคัญที่ต้องเตรียมในการสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556

วันเสาร์ ที่  20  เม.ย. 2556 เวลา 08:49  : 92693  
JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email
 

 


เอกสารและหลักฐานสำคัญที่ต้องเตรียมในการสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม


เอกสารและหลักฐานสำคัญที่ต้องเตรียมในการสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


           หลังจากที่เราได้ทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยไปแล้วนั้น และมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องที่เราไม่อาจลืมได้ คือ เอกสารและหลักฐานสำคัญที่ต้องเตรียมในการสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 มาดูกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้าง

           1. ใบสมัครตามแบบที่กำหนด โดยกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ (รับได้ที่สถานที่รับสมัครสอบหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย)

           2. ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือใบแสดงผลการเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือหนังสือรับรองซึ่งรับรองว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว ที่ระบุวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกวันสุดท้าย พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

           3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป

           4. บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

           5. ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

           6. หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

           7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

           8. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2546 จำนวน 1 ฉบับ

           9. ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ให้สมัครสอบคัดเลือกและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบคัดเลือกได้

หมายเหตุ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่นสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

ด่วนที่สุด เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 82 เขต จำนวน 724 อัตรา


สถิติจำนวนอัตราที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 เทียบกับ ปี 2555


หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 1/2556 อย่างเป็นทางการ


คลอดแล้ว ปฏิทินสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556


JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email