โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

วันเสาร์ ที่  6  เม.ย. 2556 เวลา 10:58  : 3987  
JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email
 

 


โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

สืบค้นข้อมูล โดย ครูไทบ้านดอทคอม

โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา


        ด้วยโรงเรียนอนุบาลตรัง มีความประสงค์จะรับสมัครครูจ้างรายเดือน เป็นผู้จ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนเดือนละ 9,140 บาท เพื่อปฏิบัติการสอนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนอนุบาลตรัง ตามกำหนด ดังนี้
1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน อย่างละ 2 ฉบับดังนี้
    - สำเนาวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการศึกษา
    - สำเนาหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด กรณีที่ไม่ได้สำเร็จทางการศึกษาศาสตร์ คุรุศาสตร์
    - สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาหรือผู้ที่ไดรัุบมอบหมายออกให้
    - สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

2. ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. - 3 พ.ค. 56 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลตรัรงในเวลาราชการไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 8 พ.ค. 56 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรัง

4. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปน้อย กรณีได้คะแนนเท่ากันให้ลำดับผู้สมัครที่มีประสบการณ์อาวุโสอยู่ในลำดับดีกว่า

5. การประกาศผลการสอบคัดเลือก จะประกาศผลโดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ภายในวันที่ 8 พ.ค. 56

ที่มา : www.trg1.obec.go.th/view.php

JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email