สพม.22 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 24 อัตรา (จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และขอใช้บัญชี)

วันเสาร์ ที่  26  ม.ค. 2556 เวลา 15:00  : 2671  
JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email
 

 

การประชุม อกคศ. ครั้งที่ 1 / 2556
วันพุธ ที่ 23 มกราคม. 2556 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุม ชั้น 2 สพม 22
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


วาระที่ 5.1 ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-ขออนุมัติย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีตำแหน่งที่ใช้ในการย้ายและบรรจุดังนี้ ตำแหน่งว่าง จำนวน 28 อัตรา รับย้ายภายใน จำนวน 5 ตำแหน่ง รับย้ายต่างเขต จำนวน 1 ตำแหน่ง รับโอนจากต่างสังกัด 3 ราย และบรรจุครูผู้ช่วยจำนวน 24 ตำแหน่ง จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และขอใช้บัญชี
@ ที่ประชุมได้พิจารณา มีมติอนุมัติ

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยราชการ
ขออนุมัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยราชการ ดังนี้
1.นางกรองแก้ว วรรณพฤษณ์ จากโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ช่วยราชการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กรณีติดตามคู่สมรส
2. นางณัฎฐวรรณ จ่ายะสิทธิ์ จากโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ช่วยราชการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
กรณีติดตามคู่สมรส
3.นายอนนรุ่ง เสียงล้ำ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ช่วยราชการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
@ มติที่ประชุม พิจารณา อนุมัติ

วาระที่ 5.3 -ขอความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพของผู้ยื่นคำร้องขอย้าย สายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม 22
สพม. 22 ได้ปรับปรุงเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม 22 ใหม่เป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ กคศ. กำหนดจึงนำเสนอเพื่อพิจารณา
@ มติที่ประชุม พิจารณา อนุมัติ

วาระที่ 5.4 -ขออนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีรับราชการครูสังกัด สพม 18 ซึ่งประสงค์ย้ายตามผลการสอบแข่งขันมาดำรงตำแหน่ง ใน สพม. 22
@ มติที่ประชุม พิจารณา อนุมัติ

วาระที่ 5.5 ขออนุมัติการส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีมีความประสงค์จะขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
@ มติที่ประชุม พิจารณา อนุมัติ

วาระที่ 5.6 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว. 5
สพฐ. ได้แจ้งมติ กคศ. อนุมัติให้ นายสิทธิชัย ยางธิสาร ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนปลาปากวิทยา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ ผู้อำนวยการเสนอ กลางประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554
@ มติที่ประชุม พิจารณา อนุมัติ

วาระที่ 5.7 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (แต่งตั้งคณะกรรมการ ด้านที่ 1 – 3) จำนวน 4 ราย
@ มติที่ประชุม พิจารณา อนุมัติ

วาระที่ 5.8 ขออนุมัติผลคะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 13 ราย
@ มติที่ประชุม พิจารณา อนุมัติ

วาระที่ 5.9 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1- 3 ) จำนวน 13 ราย
@ มติที่ประชุม พิจารณา อนุมัติ ทั้ง 13 ราย

วาระที่ 5.10 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลคะแนนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ) ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 จำนวน 16 ราย
@ มติที่ประชุม พิจารณา อนุมัติ

วาระที่ 5.11 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนายการพิเศษ
(ผลคะแนนการประเมินด้านที่ 3 ) ตามหลักเกณฑ์ ว 25/2548 จำนวน 2 ราย
1. วิชาเอกภาษาอังกฤษ ปรับปรุง 1 ราย อนุมัติ 1 ราย
@ มติที่ประชุม พิจารณา อนุมัติ

วาระที่ 5.12 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
(ผลคะแนนการประเมินด้านที่ 3 ) ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 จำนวน 21 ราย
1. วิชาเอกภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ราย อนุมัติ 1 ราย ปรับปรุง 4 ราย ไม่อนุมัติ 5 ราย
2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 11 ราย อนุมัติ 1 ราย ปรับปรุง 5 ราย ไม่อนุมัติ 5 ราย
@ มติที่ประชุม พิจารณา อนุมัติ

วาระที่ 5.13 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
(ผลคะแนนการประเมินด้านที่ 3 ) ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 (กรณีปรับปรุง) จำนวน 7 ราย
1. วิชาเอกภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ราย อนุมัติ 1 ราย (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 5 ราย อนุมัติ 5 ราย
3. วิชาเอกนิเทศการศึกษา จำนวน 1 ราย อนุมัติ 1 ราย
@ มติที่ประชุม พิจารณา อนุมัติ

วาระที่ 5.14 ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน 10 ราย
@ มติที่ประชุม พิจารณา อนุมัติ

ปิดประชุม เวลา 14.30 น.

ที่มา
: สพม.22

JOIN THE CONVERSATION : Facebook Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter Digg Email